24 აგვისტო 2015 წ.

Updated

What do you want?
I want silence.
Meditate on the vastness of the sea.
Meditate on the helplessness of the night.

– SRI CHINMOY  

რა გსურს?
მე მსურს მდუმარება.
იმედიტირე ზღვის უკიდეგანობაზე.
იმედიტირე ღამის უმწეობაზე.

– შრი ჩინმოი